Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

UCHWA?A Nr 32 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w obr?bie Nr 152 m. Olsztyna na rzecz Rzymsko-Katolickiej

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu oraz nawi?zuj?c do Uchwa?y Nr 102 Senatu Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 1999 r. Senat wyra?a zgod? na nieodp?atne przekazanie na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii ?w. Franciszka z Asy?u prawa u?ytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako dzia?ka Nr 25/37 i 25/39 o ??cznej powierzchni 845 m2. Grunt zostanie przekazany w celu poprawy zagospodarowania terenu otaczaj?cego budynek ko?cio?a.

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do przekazania nieruchomo?ci, o której mowa w niniejszej Uchwale.

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 649 razy (w tym z UWM 16 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-24
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa